Obecné informace o zpracování osobních údajů

1. Subjekt údajů - kupující/návštěvník webových stránek,

Provozovatel - provozovatel internetového obchodu: KAMAC s. r. o., Aleja Slobody 1890/50,

026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659


2. Příjemci osobních údajů -
ASP Finance s.r.o., Sklenárova 1360/6, 821 09 Bratislava, IČ 51 185 156,
Zásielkovňa.sk s. r. o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO 48 136 999,
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča

3. Vzhledem k rozsahu a předmětu činnosti není provozovatel povinen jmenovat odpovědnou osobu podle § 44 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud však máte v souvislosti s vašimi osobními údaji jakékoli dotazy, napište nám na e-mail: [email protected], zavolejte nám na telefonní číslo +421 950 402 795 nebo nás navštivte osobně na výše uvedené adrese správce.Provozovatel stránek odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti podané správci požádat o informace o svých osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, nebo o likvidaci či opravu svých osobních údajů správcem.

4. Subjekt údajů je povinen poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva subjektu údajů se řídí kapitolou 3 GDPR. Subjekt údajů má právo: podat stížnost u dozorového úřadu, vznést námitku proti zpracování, požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.Informace o právech subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti požadovat, aby správce:

a, potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají,

b v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému, včetně identifikačních údajů správce a zpracovatele (je-li zřízen); účel zpracování osobních údajů; seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů; uvedení dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje, doby platnosti souhlasu nebo uvedení, který právní předpis ukládá povinnost poskytnout osobní údaje; třetí strany, kterým mají být osobní údaje zpřístupněny; okruh příjemců, kterým mají být osobní údaje zpřístupněny; formu zpřístupnění osobních údajů, pokud mají být osobní údaje zpřístupněny; třetí země, pokud má dojít k předání osobních údajů do těchto zemí,

c v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož správce získal osobní údaje pro zpracování,

d v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e, na opravu nebo výmaz jejích nepřesných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f, likvidace jejích osobních údajů, u nichž skončil účel zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, můžete požádat o jejich vrácení,

g, likvidace jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h, blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání jejího souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud správce zpracovává osobní údaje na základě jejího souhlasu. Výše uvedenou žádost nebo informaci o úniku osobních údajů či jiných závažných skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů správcem lze adresovat správci, a to na výše uvedenou adresu nebo telefonicky na čísle +421 950 402 795, případně e-mailem: [email protected].Právo na přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo požadovat, aby vám správce potvrdil, zda zpracovává osobní údaje, které se vás týkají. Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat k nim přístup a další informace o účelu zpracování vašich osobních údajů, kategorii zpracovávaných osobních údajů, komu byly nebo mají být vaše osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, je-li to relevantní; pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách vyžadovaných zákonem, době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informace o kritériích pro jejich určení, právo požadovat opravu svých osobních údajů, jejich výmaz nebo omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo podat žalobu na ochranu osobních údajů, zdroj osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od vás, existence automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých údajů.

automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká.Zpracování osobních údajů za účelem zpracování souborů cookie

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování souborů cookie platí výše uvedené obecné informace o zpracování osobních údajů, jakož i:

Účely zpracování osobních údajů:

Poskytování služeb, zpracování objednávek, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, Google Ads, Google Analytics, Ověření zákazníci pro www.heureka.sk, Smartlook.

Soubory cookie jsou malá množství dat, která servery odesílají do prohlížeče. Ten je ukládá v počítači uživatele. Prohlížeč pak tato data odesílá zpět na server při každé návštěvě webu.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

3. Doba uchovávání osobních údajů - Soubory cookie používané na našich webových stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé "soubory cookie relace", které jsou pouze dočasné a zůstávají v prohlížeči uloženy pouze do doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé "trvalé soubory cookie", které zůstávají v zařízení uloženy po delší dobu nebo dokud je ručně neodstraníte, přičemž doba, po kterou soubor cookie zůstává v zařízení, závisí na nastavení samotného souboru cookie a nastavení prohlížeče.

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k dosažení účelu.Podmínky a způsob zpracování osobních údajů subjektů údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů ve svých informačních systémech automatizovanými i neautomatizovanými prostředky zpracování. Správce zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci. Správce nezpracovává vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu k jinému účelu nebo ve větším rozsahu, než je uvedeno v těchto informacích a v evidenčních listech jednotlivých informačních systémů správce.Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování Soubory cookie

Provozovatel používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který sestavuje řetězec dat a sleduje, jak návštěvníci stránky na internetu používají. Při prohlížení webu systém generuje soubory cookie, které zaznamenávají informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našem webu, údaje o prohlížení, opuštění webu atd.), ale tyto údaje nesmí být spojeny s osobou návštěvníka. Tento nástroj slouží ke zlepšení ergonomického designu webových stránek, k vytvoření uživatelsky přívětivých webových stránek a ke zlepšení online zážitku návštěvníků. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá, ale návštěvníci mají možnost je odstranit nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, mohou si návštěvníci nastavit preference souborů cookie individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, je možné, že nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek.


Typ souboru cookie

Použití

Platnost souborů cookie

Nezbytně nutné/podstatné

Pro nejdůležitější nezbytné/podstatné funkce webových stránek, které umožňují jejich správné fungování.

- si pamatuje vaše uživatelské jméno, abyste se mohli při příští návštěvě webu rychle přihlásit.

- tyto soubory cookie o vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity pro marketingové účely.

1 rokFunkční

- slouží ke zlepšení služby pro uživatele, přizpůsobení uživatelského rozhraní.

- informace o preferencích se zaznamenávají podle výběru obsahu

- Soubory cookie si mohou pamatovat položky, které jste vložili do nákupního košíku e-shopu, nebo chyby, na které jste narazili.

Když opustíte stránkySoubory cookie pro výkon a cílení - analytické soubory cookie

analytické nástroje třetích stran (google analytics) se používají ke zlepšení kvality - soubory cookie pro analýzu obsahu pro návštěvníky webu - shromažďují statistické údaje, jako je počet návštěv zobrazení webové stránky a odkazů na stránku našeho webu a počet návštěv.

- pomáhají pochopit, jak se návštěvníci stránek chovají.

- používání souborů cookie ke zlepšení výkonu webových stránek

- tyto soubory cookie neshromažďují žádné

osobní údaje - jsou anonymní.

Automaticky smazáno 2 roky po poslední návštěvě webových stránek.Sdílení na - používání sociálních

sociální sítě

- Používání stránek sociálních médií třetích stran, které vám umožňují sdílet obsah na sociálních médiích z našich stránek, pomocí tlačítek let od vašeho posledního.

"líbí se mi" a "sdílet"

- soubory cookie jsou nutné k usnadnění používání jejich služeb.

- zaznamenávat údaje o vaší aktivitě na internetu a na webových stránkách, které používáte.

Automaticky smazáno 2 roky po poslední návštěvě webových stránek.Kvalitní displej

Vestavěné soubory cookie, které zlepšují výkon pro rychlejší načítání obsahu a pomáhají s kompatibilitou.

Odstraněno po

uzávěrka

prohlížeč

Od majitele webu

podle zadaných nastavení stránky

- lze "číst" pouze na webových stránkách (počet návštěvníků na stránce, odkud přišli a které části stránky navštívili).

1 rokProvozovatel využívá reklamní program Google Ads, jehož prostřednictvím může vytvářet online reklamy a oslovovat osoby, které mají zájem o produkty a služby poskytované provozovatelem. Funkce Remarketing nebo Similaraudiences v Adw nám umožňují oslovit lidi, kteří v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávání, na YouTube a v e-mailech. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si v minulosti prohlíželi. Soubory cookie, které poskytují remarketingové kódy, mohou návštěvníci webových stránek zakázat úpravou příslušných nastavení v daném prohlížeči.Provozovatele lze kontaktovat také prostřednictvím Facebooku. Účelem správy dat je sdílení obsahu provozovatele webových stránek a prezentace provozovatele. Prostřednictvím stránky na Facebooku se hosté mohou dozvědět o novinkách, aktuálních speciálních nabídkách provozovatele a také si prohlédnout fotografie vybraných zakázek provozovatele. Kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" na stránce provozovatele na Facebooku souhlasí subjekty s tím, aby provozovatel zveřejňoval své novinky a nabídky na své nástěnce na Facebooku. Provozovatel také zveřejňuje fotografie/videa z různých akcí na své stránce na Facebooku.Správce zveřejňuje tyto údaje fyzických osob pouze v případě, že předem získal jejich písemný souhlas. Další informace o správě údajů ze stránky na Facebooku naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a příručce na adrese www.facebook.com. Pro účely prezentace má provozovatel také profil na sociální síti Instagram, kde prezentuje fotografie vybraných zakázek spolu s popisem. Kliknutím na "sledovat" souhlasíte se zobrazováním fotografií zveřejněných provozovatelem.