OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 . OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Podle čl. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi:
 2. Základní skutečnosti

Prodejce: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín

IČ: 50 729 659

DIČ: 2120456327

Číslo účtu: SK29 8330 0000 0021 0116 9824 zapsaná v obchodním rejstříku: Okresní soud v Žilině, oddíl: Sro, vložka č. 67231/L

Kontaktní údaje:

tel: +421 950 402 795

e-mail:
[email protected]

(dále jen "prodávající")

a

kupujícím, jehož předmětem je nákup a prodej zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské nebo jiné podnikatelské činnosti.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění,

osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je registrována podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se pro účely VOP rozumí také ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti jedná v souladu s předchozí větou. Pokud Kupující spotřebitel uvede v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že se na něj vztahují pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě rozporů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

Orgán dozoru:

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj

se sídlem v Žilině

Suburban 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Oddělení dohledu a právní expert. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax. č. 041/763 21 39


e-mail: [email protected]

 

Adresa pro reklamace, stažení, návrhy a stížnosti:

KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČ 50 729 659, e-mail: [email protected]

                                      

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky zboží a služeb (produkty) výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Množství, vlastnosti, ceny a další údaje obsažené na webových stránkách prodávajícího jsou závaznými údaji.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícím:

– produkt bez vad v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro tento druh,

– výrobek vyhovující normám, předpisům a předpisům platným na území Slovenské republiky.

 

 

Smluvní strany sjednávají, že kupující spotřebitel odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, aby se tyto všeobecné obchodní podmínky a ustanovení těchto VOP vztahovaly na všechny kupní smlouvy uzavírané na internetových stránkách elektronického obchodu provozovaných prodávajícím, na základě kterých prodávající dodá kupujícímu spotřebiteli produkt prezentovaný na předmětné webové stránce (dále jen "kupní smlouva") a na veškeré vztahy mezi prodávajícím a  kupujícím, a to zejména při uzavření kupní smlouvy a reklamaci produktu.

 1. Podle čl. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky kupujícím: Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením a kupující má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, a to i před začátkem lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h), je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí produktu bez udání důvodu. Právo na plnění vzniklé prodávající může uplatnit v případě koupě výrobku "na míru", pokud kupující odstoupí od smlouvy / zruší smlouvu před dodáním produktu prodávajícím. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:– objednávku nelze závazně potvrdit (nesprávně uvedené telefonní číslo, nedostupný kupující, kupující nereaguje na e-maily apod.). Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které se dohodnou na podmínkách odchylných od všeobecných obchodních podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.


 1. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 2. Podle čl. Kupní smlouva je uzavřena závaznou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím prodávajícím, a to formou e-mailové zprávy zaslané kupujícím prodávajícímu nebo formou formuláře vyplněného a odeslaného kupujícím na internetových stránkách prodávajícího nebo formou telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").
 3. Závazným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo emailové potvrzení nebo potvrzení prostřednictvím soukromé zprávy prodávajícího kupujícímu spotřebiteli o přijetí objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím označené jako "potvrzení objednávky".
 4. Podle čl. Závazné přijetí objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci produktu, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně produktu a/nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kam a jak má být produkt dodán a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu dodání produktu, případně další údaje.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 6. Podle čl. Prodávající je povinen:
 7. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu spotřebiteli v dohodnutém množství, kvalitě a čase,
 8. zajistit, aby dodaný produkt splňoval povinnosti stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky,
 9. c. předat kupujícímu spotřebiteli nejpozději spolu s produktem v písemné nebo elektronické podobě veškeré dokumenty potřebné k převzetí a užívání produktu a další dokumenty předepsané platnými právními předpisy (údaje o vlastnostech výrobku, návod k instalaci, obsluze, použití, údržbě, bezpečnostní upozornění ve slovenském jazyce, formulář pro odstoupení od smlouvy, záruční list / pokud to spotřebitel požaduje, resp. pokud prodávající poskytne delší záruční dobu, než je zákonná záruka období / doklad o zakoupení produktu).
 10. Podle čl. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodaný produkt.                               
 11. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
 12. Podle čl. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemně bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů (zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího) ode dne převzetí produktu nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší.  
 13. Podle čl. Spotřebitel:
 14. převezme zakoupený nebo objednaný produkt,
 15. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání produktu,
 16. potvrdí přijetí produktu e-mailem, svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

 

 1. Podle čl. Spotřebitel má právo dodat produkt v množství, kvalitě, čase způsobem a místem dohodnutým stranami při závazném přijetí objednávky.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY
 2. Podle čl. Způsoby doručení produktu:

Prodávající poskytuje nebo zprostředkovává různé způsoby doručení/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a možnosti příjezdu. V případě zásahu vyšší moci nebo výpadku informačního systému prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené druhy dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete ZDE.

 1. Podle čl. Cena a platba.

Cena dodání zboží je platná na území Slovenské republiky. Při zasílání zboží do zahraničí jsou náklady na dopravu kalkulovány individuálně na základě smlouvy o ceně dopravy mimo území Slovenské republiky.

Kupující spotřebitel je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu sjednanou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží (dále jen "kupní cena") dle zákona č. 18/1996 Sb. v platném znění, a to formou:

- dobírkou přímo kurýrovi, doručovateli,

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

- PayPal systém,

- kreditní kartou.

 1. Podle čl. Pokud kupující spotřebitel uhradí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za den platby den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího IBAN: SK29 8330 0000 0021 0116 9824, VS: číslo objednávky.

 

 1. Podle čl. Kupující spotřebitel je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednaný produkt ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí produktu.
 2. Zaplatí-li kupující spotřebitel prodávajícímu kupní cenu za produkt sjednanou v kupní smlouvě, je kupující spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 3. V případě, že kupující spotřebitel nezaplatí prodávajícímu při převzetí produktu celou kupní cenu, strany sjednávají, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat po kupujícím náhradu nákladů vynaložených na objednání a dodání nezaplaceného produktu.
 4. Ceny produktů uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku odeslání objednávky spotřebitelem.
 5. Podle čl. Kupní cena bude považována za uhrazenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, v případě platby převodem na účet prodávajícího nebo zaplacením hotovosti kurýrovi.
 6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení kupní ceny.
 7. Doklad o koupi vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je rovněž daňovým dokladem.
 8. Kupující může v zásadě převzít produkt až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 9. Cena za dopravu produktu se připočte k ceně přepravy produktu, jak je uvedeno v bodě 7.2 výše.
 10. Výrobek je prodáván dle požadavků kupujícího a vystavených vzorů, katalogů, typových listů, vzorníků prodávajícího, umístěných na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.
 11. Podle čl. Nedohodnou-li se prodávající se spotřebitelem jinak, je prodávající povinen splnit objednávku spotřebitele do 30 dnů od jejího doručení.
 12. Kupující spotřebitel převezme produkt způsobem uvedeným v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.
 13. Údaje o vlastnostech výrobku, množství a další údaje obsažené na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího jsou závaznými údaji.
 14. Místem dodání produktu je místo uvedené při přijetí objednávky prodávajícím, pokud se strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak.
 15. Prodávající dodá kupujícímu spotřebiteli produkt na adresu uvedenou kupujícím v kupní smlouvě. Produkt se považuje za doručený okamžikem doručení produktu na adresu uvedenou v závazném přijetí objednávky.
 16. Dodá-li prodávající zboží kupujícímu spotřebiteli na místo určené kupujícím v kupní smlouvě, převezme kupující spotřebitel zboží osobně nebo zajistí, aby zboží převzala osoba oprávněná v její nepřítomnosti převzít zboží uvedené v kupní smlouvě a podepsat protokol o dodání a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a doklad o zaplacení zboží a písemnou plnou moc. Bude-li nutné opakovat dodávku zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě určeném v kupní smlouvě, nese veškeré vzniklé náklady kupující spotřebitel, zejména opakované dodání zboží na místo určení uvedené v kupní smlouvě.  Zboží se považuje za doručené okamžikem dodání zboží na adresu uvedenou v závazném přijetí objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím nebo jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce označí v protokolu o dodání a předání zboží.
 17. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající není povinen tyto služby kupujícímu spotřebiteli poskytnout.
 18. Podle čl. Při převzetí Zboží od přepravce je povinností Kupujícího zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakéhokoliv poškození tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci i Nám. V případě, že došlo k poškození obalu, což svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností převzít Zboží od přepravce.

Pokud si kupující spotřebitel po dodání zboží prohlédne a zjistí, že výrobek má nějaké vady, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu a uplatní u prodávajícího reklamaci produktu, resp. odstoupení od smlouvy s prodávajícím. Kupující spotřebitel je povinen prohlédnout zboží ihned po svém V případě poškození je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 24 hodin od dodání zboží.

 1. Podle čl. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože nemůže dodat objednaný produkt nebo poskytnout službu, je povinen neprodleně informovat spotřebitele a vrátit zaplacenou cenu za produkt nebo zálohu do 14 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na náhradním plnění. Nedohodnou-li se prodávající a spotřebitel na náhradním plnění, je prodávající povinen uhradit veškeré prokázané náklady, které spotřebiteli vznikly při objednání výrobku nebo služby. V případě náhradního plnění je prodávající povinen dodat spotřebiteli výrobek nebo službu ve stejné kvalitě a ceně.
 2. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Kupující spotřebitel nabývá vlastnictví výrobku až po úplném zaplacení plné kupní ceny za produkt.

 1. AUTORSKÁ PRÁVA

 

Autorské právo se řídí autorským zákonem č. 185/2015 Sb. v platném znění.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí produktu bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

Prodávající je povinen převzít produkt a vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt, včetně nákladů, které spotřebiteli vznikly při objednávání zboží nebo služeb. Náklady na vrácení výrobku nese spotřebitel.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. a) poskytování služby, pokud její poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uvedl, že byl řádně informován o tom, že výslovným tímto souhlasem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby a pokud byla služba poskytnuta v plném rozsahu,
 2. b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejíž cena závisí na cenových pohybech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 4. d) prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo podléhá rychlé zkáze,
 5. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodný k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání rozbit,
 6. f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím,
 7. g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,
 8. h) provádění naléhavých oprav nebo údržby, které si spotřebitel od prodávajícího výslovně vyžádal; to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy, jejichž předmětem je prodej zboží jiného než náhradních dílů nezbytného k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal;
 9. i) prodej zvukových záznamů, videonahrávek, zvukových záznamů, knih nebo počítačového programového vybavení prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil;
 10. j) prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném, a prodej knih, které nejsou dodávány v ochranných obalech,
 11. k) poskytování ubytovacích služeb pro jiné účely než ubytování, přepravu zboží, pronájem automobilů, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, podle kterých se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednaném termínu nebo ve sjednané lhůtě,
 12. l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uvedl, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy.

 

 1. Odstoupení od smlouvy provede kupující spotřebitel písemně. Do odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto Všeobecných obchodních podmínek je kupující povinen uvést identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci produktu, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu.

Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě prodávajícím oprávněné k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud prodávající navrhuje vyzvednutí zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta uvedená v první větě se považuje za dodrženou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den této lhůty.

 1. Po platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu včetně nákladů, které kupujícímu spotřebiteli vznikly při objednávání a dodání produktu, pokud kupující spotřebitel spolu s produktem předloží prodávajícímu písemné doklady o nákladech, které kupujícímu vznikly spotřebiteli při objednávání produktu.
 2. Za náklady vzniklé kupujícímu spotřebiteli v souvislosti s objednáním produktu se považují náklady na podání objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující spotřebitel učinil návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího k webové stránce prodávajícího, během níž kupující spotřebitel vyplnil a odeslal formulář pro objednání zboží na webové stránce, nebo napsal a odeslal e-mail s objednávkou zboží.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemně oznámit změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek je splněna jejím umístěním na internetové stránky elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Je-li kupní smlouva uzavřena písemně, musí být její změna písemná.
 3. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat formou e-mailových zpráv.
 4. Vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, podléhají příslušným ustanovením následujících zákonů a předpisů:
 5. zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů
 6. b) odst. zákon č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů),
 7. zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích (ve znění pozdějších předpisů),
 8. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů).
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu spotřebiteli uzavřením kupní smlouvy.
 10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese náklady spojené s vrácením výrobku prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku také náklady spojené s vrácením výrobku, který vzhledem ke své povaze nelze vrátit poštou.
 11. Alternativně je kupující spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 zákona, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co dal prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst.
 12. Prodávající dodržuje kodex chování.
 13. Doba trvání smlouvy - během záruční doby jsou výše uvedeny podmínky pro ukončení smlouvy.
 14. Případná řešení sporu mohou být rovněž řešena mimosoudní cestou po vzájemné dohodě.
  11. Podle čl. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího až po zaplacení všech plateb uvedených ve smlouvě.
 15. Prodávající má právo na náhradu škody (dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku), pokud kupující spotřebitel objednal produkt, který neodhlásil nebo neodstoupil od smlouvy a zároveň tento výrobek od přepravce nepřevzal, nebo po výzvě prodávajícího nepřevzalo zboží ve stanovené lhůtě pro odběr v případě volby osobního odběru. Kupující spotřebitel tím porušil svou povinnost, podle které je kupující spotřebitel povinen objednané zboží převzít.
 16. Při stanovení výše náhrady škody podle výše uvedeného bobu prodávající zohledňuje zejména náklady na dopravu a související poplatky v případě odeslání produktu, náklady spojené s balením, expedicí a správou objednávky, jakož i veškeré další náklady vzniklé při realizaci předmětné objednávky a zároveň má právo účtovat ušlý zisk.
 17. Prodávající má rovněž právo neuplatnit právo na náhradu škody nebo toto právo uplatnit pouze částečně.

 

 

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Právo na odstoupení od smlouvy.

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů.

Ochranná lhůta vyprší po 14 dnech ode dne obdržení produktu.

Při uplatnění svého práva na odstoupení nás prosím informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese: [email protected]

K tomuto účelu můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete na adrese: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČ 50 729 659, nebo na webových stránkách: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste v souvislosti s uzavřením smlouvy provedli, zejména kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží k Vám.

Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich platba bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili pro platbu, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, bez účtování dalších poplatků.

 1. Podle čl. V případě zájmu můžete vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím našich webových stránek: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf . Pokud této možnosti využijete, obratem potvrdíme přijetí odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (např. e-mailem).
 2. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zašlete produkt zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Nesete odpovědnost pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

 1. Informace uvedené v tomto pokynu jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem obou stran.
 2. Odesláním objednávky a stisknutím tlačítka "objednávka s povinností zaplatit" kupující spotřebitel výslovně potvrzuje, že byl informován o tom, že objednávka obsahuje povinnost zaplatit cenu.
 3. Neprodleně po uzavření smlouvy uzavřené na dálku, nejpozději spolu s dodáním produktu, vydá prodávající spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy na trvalém nosiči.

Osvědčení musí obsahovat:

- veškeré informace uvedené v § 3 odst. 1 zákona, pokud prodávající tyto informace neposkytl spotřebiteli na trvalém nosiči před uzavřením smlouvy na dálku.

 1. Kupující spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, a to i před začátkem lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 odst. 1 zákona u prodávajícího v listinné podobě nebo formou záznamu na jiném trvalém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, postačuje k právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy jasně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu prodávající poskytl.

 1. Podle čl. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu zasláno nejpozději poslední den lhůty podle § 7 odst.
 2. Podle čl. Důkazní břemeno ohledně uplatnění práva odstoupit od smlouvy nese kupující spotřebitel.

 

Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy

 

 1. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst.
 2. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli platby uvedené v odstavci 1 stejným způsobem, jakým spotřebitel platbu použil. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím nejsou kupujícímu spotřebiteli účtovány žádné další poplatky.
 3. Prodávající není povinen nahradit kupujícímu spotřebiteli dodatečné náklady, pokud kupující spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější standardní způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolenými kupujícím spotřebitelem a náklady na nejlevnější standardní způsob dodání nabízený prodávajícím.
 4. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej výrobku, není prodávající povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli platby uvedené v odstavci 1 před dodáním produktu nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt byl prodávajícímu zaslán zpět, pokud prodávající nenavrhuje vyzvednutí produktu osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

Povinnosti a práva spotřebitele při odstoupení od smlouvy

 

 1. Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě prodávajícím oprávněné k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud prodávající navrhuje vyzvednutí zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta uvedená v první větě se považuje za dodrženou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den této lhůty.
 2. Při odstoupení od smlouvy nese kupující spotřebitel pouze náklady spojené s vrácením produktu prodávajícímu nebo osobě prodávajícím oprávněné k převzetí produktu. To neplatí, pokud prodávající souhlasil s tím, že je ponese sám, nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst.
 3. Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty výrobku v důsledku takového nakládání s výrobkem, které přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro zjištění vlastností a funkčnosti výrobku. Kupující spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty produktu, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst.

 

V Dolném Kubíně, dne 01. 03.2023