OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 . OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. 1. Čl. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi:
 2. Základní údaje

Prodávající: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 50 729 659

DIČ: 2120456327

Číslo účtu: 2601785121/2010

zapsaná v obchodním rejstříku: Okresní soud Žilina, oddíl: Sro, vložka 67231/L

Kontaktní údaje:

tel: +421 950 402 795

e-mail:
[email protected]

(dále jen "prodávající")

a

kupující, jejichž předmětem je nákup a prodej zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 Podnikateli se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána v evidenci podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se pro účely VOP rozumí i ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti jedná v souladu s předchozí větou. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), bere na vědomí, že se na něj vztahují pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

Dozorový úřad:

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj

se sídlem v Žilině

Suburban 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor dozoru a právního oddělení. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax. č. 041/763 21 39


e-mail: [email protected]

 

Adresa pro reklamace, stažení, podněty a stížnosti:

KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659, e-mail: [email protected]

                                      

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky zboží a služeb (výrobky) výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Množství, charakteristiky, ceny a další údaje obsažené na webových stránkách prodávajícího jsou závaznými údaji.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícím:

– produkt bez vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh,

– výrobek splňující normy, předpisy a předpisy platné na území Slovenské republiky.

 

 

Smluvní strany se dohodly, že kupující spotřebitel odesláním objednávky prodávajícímu stvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetových stránkách elektronického obchodu provozovaných prodávajícím, na jejichž základě prodávající dodává kupujícímu spotřebiteli produkt prezentovaný na předmětné webové stránce (dále jen "kupní smlouva") a na veškeré vztahy mezi prodávajícím a prodávajícím a  kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci výrobku.

 1. 3. Čl. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky kupujícím:

Kupující spotřebitel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením a kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, a to i před začátkem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h), je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí produktu bez udání důvodu.

Prodávající uplatní právo na náhradu škody, a to zejména v případě koupě výrobku "na objednávku", který musel být pořízen na žádost kupujícího, nebo v případě, že již v souvislosti se zabavením výrobku vznikly prokazatelné náklady. Storno poplatek může být až do výše nákladů na produkt.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

– objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybné telefonní číslo, nedostupný kupující spotřebitel, kupující spotřebitel nereaguje na e-maily apod.).

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které se odchylně od všeobecných obchodních podmínek dohodnou na obchodních podmínkách, budou mít ustanovení kupní smlouvy přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

 1. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 2. 1. Čl. Kupní smlouva je uzavřena závazným přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu nebo ve formě formuláře vyplněného a zaslaného kupujícím na internetových stránkách prodávajícího nebo formou telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").
 3. Závazným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení nebo potvrzení prostřednictvím soukromé zprávy prodávajícího kupujícímu o přijetí objednávky poté, co kupující předtím obdržel objednávku označenou jako "potvrzení objednávky".
 4. 3. Čl. Závazné přijetí objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci produktu, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně produktu a/nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde a jak má být produkt dodán a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a datu dodání produktu, případně jiné údaje.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
 6. 1. Čl. Prodávající je povinen:
 7. dodat spotřebiteli výrobek v dohodnutém množství, kvalitě a termínu na základě objednávky potvrzené prodávajícím spotřebiteli,
 8. zajistit, aby dodaný výrobek splňoval povinnosti stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky,
 9. c. předat kupujícímu spotřebiteli nejpozději společně s výrobkem v písemné nebo elektronické podobě veškeré dokumenty potřebné k převzetí a užívání výrobku a další dokumenty předepsané platnými právními předpisy (údaje o vlastnostech výrobku, návod k montáži, provoz, použití, údržba, bezpečnostní upozornění ve slovenském jazyce, formulář pro odstoupení od smlouvy, záruční list / pokud to spotřebitel požaduje, nebo pokud prodávající poskytne delší záruční dobu, než je zákonná záruční doba, období / doklad o koupi produktu).
 10. 2. Čl. Prodávající má právo na řádnou a včasnou úhradu kupní ceny od kupujícího za dodaný produkt.                               
 11. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
 12. 1. Čl. Spotřebitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů (zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího) ode dne převzetí produktu nebo uzavření smlouvy o poskytování služby. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší.  
 13. 2. Čl. Spotřebitel:
 14. převezme zakoupený nebo objednaný produkt,
 15. uhradí prodávajícímu sjednanou kupní cenu ve sjednaném termínu splatnosti, včetně nákladů na dodání výrobku,
 16. potvrdí přijetí produktu e-mailem, svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

 

 1. 3. Čl. Spotřebitel má právo na dodání produktu v množství, kvalitě, termínu způsobem a na místě dohodnutém stranami při závazném přijetí objednávky.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY
 2. 1. Čl. Způsoby dodání produktu:

Prodávající zajišťuje nebo zprostředkovává různé způsoby doručení/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a možnosti příjezdu. V případě vyšší moci nebo selhání informačního systému prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete ZDE.

 1. 2. Čl. Cena a platba.

Cena dodání zboží je platná na území Slovenské republiky. Při zasílání zboží do zahraničí jsou náklady na dopravu vypočítávány individuálně na základě smlouvy o ceně dopravy mimo území Slovenské republiky.

Kupující spotřebitel je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu produktu sjednanou v kupní smlouvě v době uzavření kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží (dále jen "kupní cena") dle zákona č. 18/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve formě:

- na dobírku, přímo kurýrovi, doručovateli,

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

- PayPal systém,

- kreditní kartou.

 1. 3. Čl. V případě, že kupující spotřebitel uhradí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za den platby den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího IBAN: SK29 8330 0000 0021 0116 9824, VS: číslo objednávky.

 

 1. 4. Čl. Kupující spotřebitel je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednaný výrobek ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí výrobku.
 2. V případě, že kupující spotřebitel uhradí prodávajícímu kupní cenu za výrobek sjednaný v kupní smlouvě, je kupující spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 3. V případě, že kupující spotřebitel nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí produktu, strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího náhradu nákladů vzniklých při objednávání a dodání neuhrazeného produktu.
 4. Ceny produktů uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku odeslání objednávky spotřebitele.
 5. 8. Čl. Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího, v případě platby převodem na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti kurýrovi.
 6. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví produktu až do úplného zaplacení kupní ceny.
 7. Doklad o koupi vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je zároveň daňovým dokladem.
 8. Přijetí výrobku kupujícím je v zásadě možné až po jeho úplném zaplacení, není-li dohodnuto jinak.
 9. K ceně produktu se připočítává cena přepravy produktu, jak je uvedeno v bodě 7.2 výše.
 10. Výrobek se prodává podle požadavků kupujícího a vystavených návrhů, katalogů, typových listů, šablon prodávajícího, umístěných na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.
 11. 14. Čl. Nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak, je prodávající povinen splnit objednávku spotřebitele do 30 dnů od jejího doručení.
 12. Kupující spotřebitel převezme výrobek způsobem uvedeným v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.
 13. Údaje o vlastnostech produktu, množství a další údaje obsažené na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího jsou závaznými údaji.
 14. Místem dodání produktu je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak.
 15. Prodávající dodá výrobek kupujícímu spotřebiteli na adresu uvedenou v kupní smlouvě kupujícím. Výrobek se považuje za doručený okamžikem dodání produktu na adresu uvedenou v závazném přijetí objednávky.
 16. V případě, že prodávající dodá kupujícímu spotřebiteli výrobek na místo určené kupujícím v kupní smlouvě, převezme kupující spotřebitel zboží osobně nebo zajistí, aby zboží převzala osoba, kterou v případě své nepřítomnosti zmocní převzetím zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepíše protokol o dodání a dodání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a doklad o zaplacení zboží a písemnou plnou moc. V případě, že bude nutné opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě uvedeném v kupní smlouvě, nese veškeré náklady vzniklé kupujícímu spotřebitel, zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě.  Zboží se považuje za doručené okamžikem dodání zboží na adresu uvedenou v závazném přijetí objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím nebo jeho pověřeným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce uvede v protokolu o dodání a dodání zboží.
 17. Náklady spojené s dodáním nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající není povinen tyto služby kupujícímu spotřebiteli poskytnout.
 18. 21. Čl. Při převzetí Zboží od dopravce je povinností kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakéhokoliv poškození tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě poškození obalu, což svědčí o neoprávněném zacházení a vstupu do zásilky, není Vaší povinností zboží od přepravce převzít.

Pokud kupující zkontroluje výrobek po dodání a zjistí, že výrobek má nějaké vady, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu a podá reklamaci výrobku nebo odstoupení od smlouvy s prodávajícím. Kupující spotřebitel je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho V případě poškození je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 24 hodin od dodání zboží.

 1. 22. Čl. Nesplní-li prodávající smlouvu, protože nemůže dodat objednaný produkt nebo poskytnout službu, je povinen neprodleně informovat spotřebitele a vrátit cenu zaplacenou za výrobek nebo zálohu do 14 dnů, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění, je prodávající povinen uhradit veškeré prokázané náklady, které spotřebiteli vznikly při objednávání výrobku nebo služeb. V případě náhradního plnění je prodávající povinen dodat spotřebiteli výrobek nebo poskytnout službu stejné kvality a ceny.
 2. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEVOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Kupující spotřebitel nabývá vlastnictví k produktu pouze po úplném zaplacení celé kupní ceny za produkt.

 1. AUTORSKÁ PRÁVA

 

Autorské právo se řídí autorským zákonem č. 185/2015 Sb. v platném znění.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí produktu bez udání důvodu v souladu s čl. 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

Prodávající je povinen výrobek převzít a vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne dodání odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za výrobek, včetně nákladů vzniklých spotřebiteli při objednávání zboží nebo služeb. Náklady na vrácení výrobku nese spotřebitel.

 

Spotřebitel nesmí odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. a) poskytování služby, pokud její poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uvedl, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;
 2. b) prodej zboží nebo poskytování služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. c) prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;
 4. d) prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze;
 5. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které nelze vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
 6. f) prodej zboží, které může být svou povahou po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
 7. g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, jejichž dodání může být provedeno nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit;
 8. h) provádění neodkladných oprav nebo údržby, které spotřebitel výslovně požaduje od prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů nezbytných k provedení opravy nebo údržby, za předpokladu, že byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal;
 9. i) prodej zvukových záznamů, videonahrávek, zvukových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil;
 10. j) prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném, a prodej knih, které nejsou dodávány v ochranných obalech;
 11. k) poskytování ubytovacích služeb za jiným účelem, než je ubytování, přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, podle kterých se prodávající zavazuje poskytovat tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě;
 12. l) poskytování elektronického obsahu jiného než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že tímto souhlasem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

 1. Odstoupení od smlouvy provede kupující spotřebitel písemně. Do doby odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek je kupující povinen uvést identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci produktu, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu.

Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě jím pověřené k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud prodávající navrhuje vyzvednout zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta uvedená v první větě se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

 1. Po platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu, včetně nákladů vzniklých kupujícímu spotřebiteli v souvislosti s objednáním a dodáním výrobku, pokud kupující spotřebitel spolu s výrobkem poskytne prodávajícímu listinné důkazy o nákladech, které kupujícímu spotřebiteli vznikly při objednávání výrobku.
 2. Za náklady vzniklé kupujícímu spotřebiteli při objednávání výrobku se považují náklady na podání objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonního hovoru, kterým kupující spotřebitel podal návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího k internetovým stránkám prodávajícího, během kterého kupující spotřebitel vyplnil a odeslal formulář pro objednání zboží na internetových stránkách, nebo napsal a odeslal e-mail s objednávkou zboží.

 

 1. DŮVĚRNOST

 

Kupující spotřebitel je povinen bezpodmínečně zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou mu zpřístupněny v souvislosti s dodávkami od prodávajícího a které může s ohledem na okolnosti jednoznačně považovat za obchodní nebo obchodní tajemství a které mají být považovány za důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známy z veřejných zdrojů.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost oznámit změnu těchto všeobecných obchodních podmínek písemně je splněna jejím umístěním na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Je-li kupní smlouva uzavřena písemně, musí být každá její změna písemná.
 3. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude mít formu e-mailových zpráv.
 4. Na vztahy, které se neřídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se vztahují příslušná ustanovení následujících zákonů a předpisů:
 5. Zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory prodávajícího a o změně některých zákonů
 6. b) odst. zákon č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů),
 7. zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích (ve znění pozdějších předpisů),
 8. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů).
 9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají vůči kupujícímu spotřebiteli účinnosti uzavřením kupní smlouvy.
 10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením výrobku prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku náklady na vrácení produktu, které vzhledem ke své povaze nelze vrátit poštou.
 11. Alternativně je kupující spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 zákona, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co dal prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona.
 12. Prodávající dodržuje kodex chování.
 13. Doba trvání smlouvy - během doby platnosti záruční doby jsou podmínky pro ukončení smlouvy uvedeny výše.
 14. Případná řešení sporu lze řešit i mimosoudně vzájemnou dohodou.
  11. Čl. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího až po zaplacení všech plateb uvedených ve smlouvě.
 15. Prodávající má právo na náhradu škody (dle § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě, že si kupující objednal výrobek, který si neobjednal nebo neodstoupil od smlouvy a zároveň tento výrobek nepřevzal od dopravce, nebo na žádost prodávajícího, v případě volby osobního odběru, nepřevzal zboží ve stanovené lhůtě k vyzvednutí. Kupující tím porušil svou povinnost, že kupující spotřebitel je povinen objednané zboží převzít.
 16. Při stanovení výše škody podle výše uvedeného bobu prodávající bere v úvahu zejména náklady na dopravu a související poplatky v případě odeslání výrobku, náklady spojené s balením, odesláním a správou objednávky, jakož i všechny další náklady, které mu vznikly při provádění předmětné objednávky, a zároveň má právo účtovat ušlý zisk.
 17. Prodávající má rovněž právo neuplatňovat právo na náhradu škody nebo toto právo uplatnit pouze částečně.

 

 

INFORMACE O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Právo na odstoupení od smlouvy.

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů.

Ochranná lhůta vyprší po 14 dnech od data přijetí produktu.

Při uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy nás prosím informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese: [email protected]

K tomuto účelu můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete na adrese: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50 729 659, nebo na webových stránkách: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste provedli v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží k Vám.

Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich platba bude provedena stejným způsobem, jakým jste použili pro vaši platbu, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, aniž byste účtovali jakékoli další poplatky.

 1. 3. Čl. V případě zájmu můžete také vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení elektronicky prostřednictvím našich webových stránek: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf. Pokud využijete této možnosti, okamžitě potvrdíme váš souhlas s odstoupením od smlouvy na trvalém nosiči (například e-mailem).
 2. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud produkt zašlete zpět před uplynutím této 14denní lhůty.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace s ním jiným způsobem, než který je nezbytný pro určení povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

 1. Informace obsažené v tomto pokynu tvoří nedílnou součást smlouvy prodávajícího uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou stran.
 2. Odesláním objednávky a stisknutím tlačítka "objednávka s povinností zaplatit" kupující výslovně potvrzuje, že byl informován o tom, že objednávka obsahuje povinnost zaplatit cenu.
 3. Bezprostředně po uzavření smlouvy na dálku, nejpozději spolu s dodáním výrobku, poskytne prodávající spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy na trvalém nosiči.

Osvědčení musí obsahovat:

- veškeré informace uvedené v § 3 odst. 1 zákona, pokud prodávající tyto informace neposkytl spotřebiteli na trvalém nosiči již před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku.

 1. Kupující spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu, a to i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 odst. 1 zákona u prodávajícího v listinné podobě nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, postačuje k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho ochotu odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu předal prodávající.

 1. 10. Čl. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za trvalou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 zákona.
 2. 11. Čl. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující spotřebitel.

 

Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy

 

 1. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní;
 2. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli platby uvedené v odstavci 1 stejným způsobem, jakým spotřebitel použil pro svou platbu. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím nejsou kupujícímu účtovány žádné další poplatky.
 3. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si kupující spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání, než je nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolenými kupujícím spotřebitelem a náklady na nejlevnější standardní způsob doručení nabízený prodávajícím.
 4. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej výrobku, není prodávající povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli platby uvedené v odstavci 1 před tím, než mu bude výrobek dodán, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že výrobek byl prodávajícímu zaslán zpět, pokud prodávající nenavrhne převzetí výrobku osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

Povinnosti a nároky spotřebitele při odstoupení od smlouvy

 

 1. Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě prodávajícím pověřené k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud prodávající navrhuje vyzvednout zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta uvedená v první větě se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.
 2. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení výrobku prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí výrobku. To neplatí, pokud prodávající souhlasil s tím, že je ponese sám, nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona.
 3. Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty výrobku vyplývající z takové manipulace s výrobkem, které je nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení vlastností a funkčnosti výrobku. Kupující spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty výrobku, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona.

 

V Dolném Kubíně, dne 29.12.2020